Podlahy-Designové stěrky-Schody a zábradlí-Terasy a Balkóny-Elektro práce-Montáže a údržba domů-Opravy a vyrovnání podlah ...
Podlahy-Designové stěrky-Schody a zábradlí-Terasy a Balkóny-Elektro práce-Montáže a údržba domů-Opravy a vyrovnání podlah ...

Ochrana Os. údajů – GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů společnosti EKO Interiery Dvořáček s.r.o..

I.

Základní ustanovení.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost EKO Interiery Dvořáček s.r.o. zastoupená panem Mgr. Janem Dvořáčkem, IČ: 07890451, se sídlem: Jaselská 200/17, BRNO, PSČ: 602 00, (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: pan Michael Kočí, e-mail: webmaster@ekointeriery.cz , Tel.: +420 723 078 380.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů.

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky, objednávky nebo žádosti o podání informace.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění Vašich požadavů, případně smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy, poskytnutí nabídky nebo informace, prodej zboží mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší poptávky, objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.
 • Při poptávce nebo objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení  (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné zodpovědně vypracovat nabídku, plnit smlouvu případně dodat zboží a tím ze strany správce plnit.
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů.

Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce).

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
 • Zajišťující služby provozování webové prezentace (WordPress – Ecomerce) a další služby v souvislosti s provozováním redakčního systému na kterém stránky a systémy běží.
 • Zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva.

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména osobní údaje v listinné podobě neshromažďuje, databáze i počítačová úložiště jsou zabezpečena, nejsou přímo přístupná prostřednictvím sítě Internet.
 • Na straně databáze i úložiště jsou data nekolikanásobně chráněna šifrováním, firewallem a hesly.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení.

 • Odesláním poptávky z internetového poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 • Toto aktuální znění podmínek ochrany osobních údajů a souladu s GDPR si mužete i přímo stáhnout zde z našich stránek a následně uložit ve formátu PDF nebo vytisknout dle Vašeho uvážení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.